Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych przez

użytkownika , z związku z korzystaniem przez niego z usług oferowanych przez Warsaw Seasons Alexander

Świętochowski Victor Świętochowski S.C.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych zawartym w serwisie jest Warsaw Seasons Alexander

Świętochowski Victor Świętochowski S.C. z siedzibą w Warszawie 02-797 , ul Reprezentacyjna 8 ,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 9512511292

1. Aby zrealizować proces rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak

również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

3. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie

podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji

przedmiotowego zapewnienia.

4. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym oraz w

przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to

podmiotów takich jak systemy realizujące płatności online.

5. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu

realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

6. Administrator dokłada szczególnej ostrożności w celu chronienia interesów osób, których dane dotyczą, a

przetwarzane dane były zgodne z prawem.

7. Administrator przetwarza podane dane przez użytkowników serwisu jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na

zapytanie, używając formularza kontaktowego, realizacji usług świadczonych przez Administratora na

podstawie Art. 6 ust. 1 lit.b) RODO.

8. Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji do celów marketingowych oraz

dostosowania oferty.

9. Użytkownik ma prawo do modyfikacji podanych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub

zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym czasie.

10. W celu wykorzystania swoich praw wskazanych w pkt. 8 użytkownik serwisu powinien się skontaktować z

Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu.

11. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach jedynie poprzez dobrowolne

wprowadzenie informacji w formularzach.

12. Każdy użytkownik serwisu może wnieść skargę do urzędu ochrony danych osobowych.

13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu. Ewentualne zmiany prawa

w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować

użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.