Regulamin

§1 Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie apartamentu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji drogą mailową lub telefoniczną, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w apartamencie. Dokonując rezerwacji Gość akceptuje warunki Regulaminu.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających w apartamencie. 

3. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie www.warsawseasons.pl

§2 Doba Hotelowa

1. Każdy z apartamentów wynajmowany jest na doby hotelowe.

 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Jeżeli Gość nie
określi czasu pobytu najmując apartament, przyjmuje się, że apartament został wynajęty na jedną dobę.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić do godziny 9.00
dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu, pracownikowi Warsaw Seasons, za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub telefonicznie. Zgłoszenie nie jest wiążące. Warsaw Seasons uwzględni życzenie przedłużenia
pobytu w miarę posiadanych miejsc. 

3. Pozostanie w apartamencie, pozostawienie rzeczy lub niezwrócenie kluczy do godziny 11.00 w dniu wyjazdu
jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

4. Warsaw Seasons zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w apartamencie w przypadku
nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 Rezerwacje i Płatności

1. Klient zobowiązany jest do przekazania informacji niezbędnych do procesu rezerwacji
(w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty
elektronicznej), jednocześnie oświadczając o ich prawdziwości. 

2. W procesie rezerwacji Klient wybiera lokal oferowany przez Warsaw Seasons za pośrednictwem Serwisu
Internetowego lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z Warsaw Seasons, a następnie dokonuje
rezerwacji lokalu poprzez wypełnienie wirtualnego formularza rezerwacji dostępnego w Serwisie Internetowym
lub portalach pośredniczących przy zawieraniu umów z Warsaw Seasons, bądź dokonuje rezerwacji
telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej. 

3. Dokonują rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy.
Ponadto informujemy że w dniu 25 maja 2018r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO.
Apartamenty Warsaw Seasons dokładają wszelkich starań aby chronić Państwa dane osobowe. Realizacja
wymogów Rozporządzenia naturalnie wpisuje się w naszą politykę prywatności

4. Dokonanie rezerwacji, dokonanie opłaty, a także rozpoczęcie pobytu w apartamencie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów Regulaminu przez Gościa. 

5. Opłata za wynajem apartamentu pobierana jest z góry lub najpóźniej w dniu zameldowania. Cena apartamentu obejmuje pełen koszt pobytu gości w apartamencie, dla zameldowanej liczby osób oraz terminu, określonych w rezerwacji. 

6. Gość zobowiązany jest powiadomić personel Warsaw Seasons o planowanej godzinie przyjazdu. Zameldowanie gości możliwe jest w godzinach 15.00 – 23.00. W przypadku niestandardowych godzin zameldowania goście proszeni są o kontakt z personelem Warsaw Seasons. 

7. Klient dokonuje rezerwacji poprzez wskazanie pod ofertą zawartą w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym konkretnej daty rozpoczęcia pobytu i konkretnej daty zakończenia pobytu. Pobyt liczony jest w dniach. W razie dokonania rezerwacji telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej dokonanie rezerwacji dokonane jest po otrzymaniu od Warsaw Seasons potwierdzenia rezerwacji na adres elektroniczny Klienta.

 8. Każdy z oferowanych przez Warsaw Seasons lokali jest przeznaczony do zamieszkania maksymalnie przez liczbę osób wskazanych w formularzu rezerwacji. Liczba osób mających przebywać w lokalu wskazywana jest przez Klienta w trakcie rezerwacji: w formularzu rezerwacji, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Liczba ta nie może przekraczać ilości maksymalnie przeznaczonej dla danego lokalu. Pobyt w lokalu większej liczby osób niż wskazanych w formularzu rezerwacji, lub jak ustalono telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną, i większej niż liczba maksymalnie przeznaczona dla danego lokalu musi być uzgodniony bezpośrednio z Warsaw Seasons przed rozpoczęciem pobytu i może powodować wzrost ceny lokalu albo odmowę jego rezerwacji. 

9. Potwierdzenie rezerwacji następuje poprzez doręczenie na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez Klienta podczas procesu rezerwacji, wiadomości z informacją o potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, podsumowaniu oferty, określeniu Całkowitej Ceny Usługi, akceptacji postanowień Regulaminu oraz dacie rezerwacji. 

10. Brak wpłaty kreuje po stronie Warsaw Seasons uprawnienie do odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia. O skorzystaniu z tego uprawnienia Warsaw Seasons informuje Klienta w terminie do dnia daty rozpoczęcia pobytu od upływu terminu na wpłatę opłaty rezerwacyjnej. 

11. W oferowanych przez Warsaw Seasons lokalach obowiązuje całkowity zakaz palenia, w szczególności wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Warsaw Seasons nakłada na Klienta opłatę w wysokości 500 zł., co nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

12. Klient zobowiązany jest do dbania o lokal z zachowaniem należytej staranności, w szczególności zobowiązany jest do zamykania drzwi wejściowych lokalu w czasie swojej nieobecności, a także do nie wynoszenia rzeczy będących na wyposażeniu lokalu poza jego obszar. 

13. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Gościa pozostawione w apartamencie lub skradzione z apartamentu w przypadku włamania.

 14. W przypadku znalezienia w Apartamencie rzeczy należących do Gościa, pozostawionych po jego wyjeździe, mogą one, na wyraźną jego prośbę, być odesłane pod wskazany adres. Koszt przesyłki ponosi jej odbiorca.

 15. Apartament służy do celów mieszkalnych. Zabroniona jest organizacja wszelkich rodzaju imprez. W razie naruszenia zakazu Warsaw Seasons nakłada na Klienta opłatę w wysokości 4000 zł.

 16. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Gościa Apartamencie w okresie trwania umowy najmu Apartamentu. Za powstałe zniszczenia Gość jest odpowiedzialny finansowo, a nie rzeczowo – Gość nie może odkupić zniszczonych przedmiotów we własnym zakresie. Każda szkoda będzie wyceniana według indywidualnej wyceny.

 17. Środki mające na celu pokrycie ewentualnych szkód zostaną wpłacone przez gościa w gotówce najpóźniej w dniu wymeldowania lub zostaną pobrane z karty kredytowej gościa podanej przy dokonywaniu rezerwacji lub zameldowaniu. Korzystając z usług noclegowych jednocześnie gość wyraża zgodę na obciążenie podanej karty kredytowej na poczet usunięcia szkód powstałych z winy gościa. 

18. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasu pobytu, Wynajmujący powinien niezwłocznie poinformować Warsaw Seasons. Za usterki powstałe z winy Wynajmującego będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.

 19. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody w mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia. 

20. Warsaw Seasons zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia doby hotelowej w przypadku nieprzestrzegania przez Gościa regulaminu Warsaw Seasons oraz w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt. 

21. W apartamentach oraz w budynku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00.

22. W przypadku zgubienia kluczy i breloku dostępu do apartamentu Gość musi się liczyć z koniecznością zapłaty 500 zł. 

23. Warsaw Seasons nie wyraża zgody na przebywanie w apartamentach zwierząt. W razie naruszenia zakazu Warsaw Seasons nakłada na Klienta opłatę w wysokości 500 zł. 

24. Warsaw Seasons nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terenie apartamentu w okresie pobytu Gościa.

 25. Na życzenie Gościa Firma może wystawić fakturę. Wymagane jest wówczas podanie podczas meldunku pełnych danych do faktury.

§4 Odwołanie i Zmiany

1. W przypadku nieodwołania rezerwacji apartamentu na 24 godzin przed rozpoczęciem pierwszej doby hotelowej lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do apartamentu, będą obciążone opłatą w wysokości pierwszej doby hotelowej. 

2. Rezerwację standardową można bezpłatnie anulować do 24 godzin przed rozpoczęciem pierwszej doby hotelowej. Anulacje dokonane po tym terminie będą obciążone opłatą w wysokości pierwszej doby hotelowej. 

3. W przypadku anulacji wcześniej opłaconych rezerwacji standardowych do 24 godzin przed rozpoczęciem pierwszej doby hotelowej, pobrana kwota zostanie zwrócona klientowi. 

4. W przypadku odwołania bądź zmiany rezerwacji bezzwrotnej wniesiona opłata nie zostanie zwrócona. 

5. Gość uprawniony jest do zmiany terminu rezerwacji oraz apartamentu najpóźniej na 24 godzin przed rozpoczęciem doby hotelowej w dniu pobytu pod warunkiem dysponowania przez Warsaw Seasons wolnymi terminami i apartamentami. 

6. Jeżeli w trakcie trwania pobytu Gość dokona skrócenia bądź anulowania rezerwacji to nie ma możliwości ubiegania się o zwrot kosztów za niewykorzystany okres.

§5 Reklamacje

1. Goście mają prawo do złożenia reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić Warsaw Seasons na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu. 

3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Firmy telefonicznie lub drogą mailową na adres contact@warsawseasons.pl 

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie, maksymalnie do 21 dni.

 5. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Warsaw Seasons jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy

§6 Odpowiedzialności Gości

1. Po wejściu do apartamentu Gość ma obowiązek sprawdzić czy przedmioty znajdujące się na wyposażeniu nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Gość zobowiązany jest niezwłocznie poinformować firmę Warsaw Seasons. Niezgłoszenie uszkodzeń oznacza, że Gość przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zaistniałe zniszczenia. 

2. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się w apartamencie pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

 3. Dzieci powyżej 4 roku życia są traktowane jako gość apartamentu. 

4. Każdorazowo Gość opuszczający apartament, ze względów bezpieczeństwa, zobowiązany jest wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, wyłączyć urządzenia gazowe (jeżeli są takie w mieszkaniu) zamknąć okna, drzwi wejściowe na klucz oraz przechowywać klucze tak, aby nie miały do nich dostępu osoby postronne.

 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niebędących na wyposażeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerów. 

6. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz organizacji imprez. Za zorganizowanie imprezy przewidywana jest kara pieniężna w wysokości 4000 zł. 

7. W przypadku skarg innych mieszkańców na uciążliwe zachowanie Warsaw Seasons, a w przypadku interwencji ochrony budynku, policji, lub straży pożarnej Warsaw Seasons nałoży na gości karę w wysokości 1000 zł. 

8. Gość zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia oraz niniejszego regulaminu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Gościowi pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu (kara umowna).

§ 7 Procedury Pobytu

1. Na terenie obiektu wyznaczono płatne miejsca do parkowania. Parking jest podziemny, płatny i strzeżony. Warsaw Seasons nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na nim pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. 

2. Podczas użytkowania tarasu widokowego Wynajmujący jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa regulaminu tarasu widokowego znajdującego się przed wejściem na niego. Warsaw Seasons nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikające z niebezpiecznego korzystania z tarasu.